Language
EnglishFrenchGermanRussianSpanish Chinese (Simplified) Polish
Technologia Google TłumaczTłumacz

Regulamin serwisu galeriaem.pl

 REGULAMIN - uczestnictwa użytkownika w serwisie aukcyjnym galeriaem.pl oraz Polityka Cookies

1.Definicje i terminy

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

galeriaem.pl - Internetowy portal handlowo - ogłoszeniowy online o charakterze promocyjno – handlowym którego właścicielem jest Galeria Biżubazaar Nowy Swiat 6/12 00-493 Warszawa. Galeria Biżubazaar w myśl przepisów prawa jest Administratorem Danych portalu galeriaem.pl - Portal galeriaem.pl umożliwia prowadzenie aukcji w trybie online, sprzedaży w opcji KUP TERAZ (lub opcji KUP TERAZ), jak i prowadzenie własnego sklepu internetowego, wstawianie ofert kupna, zamówień własnych oraz publicznych, a nadto świadczy inne usługi związane z aukcjami internetowymi.

Portal galeriaem.pl - utrzymywany jest w domenie internetowej http://www.galeriaem.pl, która stanowi integralną część tego portalu. Ilekroć w niniejszym regulaminie, polityce prywatności, definicjach, regulacjach oraz w całym portalu galeriaem.pl i korespondencji automatycznie z niego wysyłanej mowa jest o Timoto lub galeriaem.pl, należy przez to rozumieć www.galeriaem.pl

Towar - jest to rzecz, przedmiot, usługa lub prawo wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji lub opcji Tylko KUP TERAZ lub w Sklepie Internetowym i udostępnione wszystkim Użytkownikom w portalu galeriaem.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem.

AUKCJA STANDARDOWA - jest to proces polegający na bezpośrednim wystawieniu Towaru na sprzedaż w drodze licytacji na portalu galeriaem.pl. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę za Towar lub zakupi przedmiot używając opcji KUP TERAZ dającą możliwość natychmiastowego nabycia Towaru za z góry ustalona cenę. Aukcja Standardowa - jest to aukcja z ceną minimalną oraz możliwością umieszczenia opcji KUP TERAZ. Aukcja Standardowa umożliwia sprzedaż jednorazową, w procesie licytacji lub opcji KUP TERAZ, wszystkich dostępnych pozycji.

AUKCJA KUP TERAZ - jest to aukcja w której z góry określona jest stała cena bez możliwości licytacji (tzw, sprzedaż sklepowa). Przedmioty nabywane są pojedynczo po ustalonej cenie która jest niezmienna.

Sklep Internetowy - Jest to wirtualne konto posiadające cechę kompletnego wirtualnego sklepu internetowego w którym można wystawiać oraz zarządzać swoimi towarami lub usługami .Każdy sklep zawiera swoją udzielną politykę prywatności oraz regulacje prawne. Portal galeriaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie prawne sklepów oraz nie posiada wpływu na regulacje wewnętrzne sklepów, jak również nie ma żadnego wpływu na ceny w Sklepach Internetowych.

Konto - stworzony przez system obsługi aukcji oraz sklepów profil użytkownika zdolny do zarządzania Aukcjami, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe. Portal galeriaem.pl udostępnia dwa rodzaje kont. Konto sprzedawcy oraz Konto kupującego. Każde z kont podlega weryfikacji. Tylko aktywne konto sprzedawcy ma możliwość otworzenia oraz prowadzenia Sklepu Internetowego. Użytkownik może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym.

Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na Portalu galeriaem.pl. oferujący do sprzedaży Towary zgodnie z niniejszym regulaminem.

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na Portalu galeriaem.pl. nabywająca Towary zgodnie z niniejszym regulaminem.

Komentarz - jest formą skróconego opisu dokonanej transakcji na Portalu galeriaem.pl., a w szczególności przebiegu czynności po-aukcyjnych, w szczególności: zgodności przedmiotu z opisem aukcji, informacji na temat bezpośredniej obsługi ze strony Kontrahenta (Użytkownika kupującego oraz sprzedającego) oraz przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z Opisem Aukcji.

Czynności po aukcyjne - czynności, wykonywane przez obie strony transakcji (sprzedający i kupujący) po zakończeniu aukcji (w której doszło do transakcji). Polega on na dostawie Towaru (Sprzedawca) i wywiązaniu się z zapłaty (Kupujący).

Opis Aukcji - opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady realizacji transakcji przez Sprzedawcę w szczególności: koszty wysyłki, dopuszczalne sposoby zapłaty za przedmiot, informacja o stanie towaru ( nowy – używany).

Opłata – koszty korzystania z Portalu galeriaem.pl jako tabela opłat i prowizji.


Import akcji - import aukcji polega na wgraniu aktualnej oferty handlowej w postaci aukcji w serwisie galeriaem.pl z przygotowanego pliku XML lub CSV bądź poprzez importer aukcji z allegro. Za importowaną ofertę aukcji zostaje pobrana opłata i prowizja zgodnie z aktualnym cennikiem. Wszelkie opłaty są pobierane za wystawienie (rozpoczęcie) aukcji nawet w przypadku ich przedterminowego zakończenia. Każdy wykonany import aukcji jest odpowiednio przyszykowaną ofertą gotową do wystawienia w serwisie zgodnie z pobieranymi opłatami w serwisie galeriaem.pl, które są umieszczone w tym cenniku. Każda osoba dokonująca importu aukcji z własnej oferty zaświadcza, iż zapoznała się z opłatami, przyszykowała ofertę lub odpowiedni plik swojej oferty handlowej oraz zobowiązuje się uiścić wpłatę zgodną z regulaminem i cennikiem za całą wgrywaną ofertę i wszelakie opłaty zawarte w cenniku takie jak opłaty za wystawianie aukcji, opłaty za promowanie aukcji.


REJESTRACJA - wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Portalu galeriaem.pl – skutkujące automatycznym utworzeniem i założeniem w Portalu galeriaem.pl indywidualnego Konta Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik w celu korzystania w pełni z wszystkich opcji Portalu galeriaem.pl, jest zobowiązany do dokonania pełnej aktywacji swojego konta.


REGULAMIN - niniejszy regulamin portalu galeriaem.pl

 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Portal galeriaem.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników, związane z korzystaniem z Portalu galeriaem.pl.

 2. Portal galeriaem.pl świadczy usługi na wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownicy Portalu galeriaem.pl są uprawnieni do przeglądania Towarów wystawione przez Sprzedawców, są uprawnieni do oferowania Towarów oraz mogą zawierać umowy sprzedaży Towarów.

 4. Użytkownicy są upoważnieni do korzystania z Portalu galeriaem.pl wyłącznie w celach określonych w pkt. 2.3.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym w Portalu galeriaem.pl.

 6. Portal galeriaem.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych w serwisie pomiędzy Użytkownikami. Portal galeriaem.pl nie gwarantuje możliwości zawarcia i wykonania umowy zarówno przez Sprzedającego jak i przez Kupujących. Portal galeriaem.pl nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych za pośrednictwem Portalu galeriaem.pl.

 7. Portal galeriaem.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach serwisu, a nadto dołoży starań, aby serwis www.galeriaem.pl działał w sposób ciągły i poprawny.

 8. Warunkiem korzystania z Portalu galeriaem.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 9. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 10. Użytkownik – konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres aukcje(at)goldixsystems.com o treści „Odstąpienie od umowy”. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik wziął w tym czasie udział w aukcji lub zamieścił aukcję (ofertę).

 1. Rejestracja

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, oraz wszystkich dalszych czynności w Portalu galeriaem.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji w tym do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika w Portalu galeriaem.pl. Po zakończeniu procedury rejestracji, Użytkownik ma obowiązek w terminie 14 dni przesłać w formie elektronicznej na adres aukcje(at)goldixsystems.com skanów dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji firmy oraz w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do reprezentowania w/w podmiotu w Portalu galeriaem.pl, podpisane przez właściwą osobę uprawnioną do reprezentacji firmy.

 3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowego portalu galeriaem.pl - opcja (Zarejestruj się).

 4. Po wypełnianiu formularza rejestracyjnego, oraz potwierdzeniu adresu e-mail, rejestrujący staje się Użytkownikiem Portalu galeriaem.pl. Potwierdzenie adresu e-mail oznaczać będzie akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Użytkownicy rejestrujący się w Portalu galeriaem.pl są zobowiązane do podania prawdziwych danych dotyczących swojej osoby. Administrator serwisu w celu potwierdzenia prawdziwości tożsamości osoby rejestrującej się – jest uprawniony do weryfikacji wprowadzonych danych i może zażądać od Użytkownika zweryfikowania i uwiarygodnienia poprawności danych zawartych w formularzu. Ujawnienie nieprawdziwych danych spowoduje bezterminową blokadę użytkownika i jego konta.

 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany czy to w danych adresowych, czy kontaktowych. Użytkownik serwisu może również otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym i reklamowym.

 7. Dokonując rejestracji w portalu galeriaem.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm. ).

 8. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, oraz na przekazanie danych (Imię, Nazwisko, Adres, Numer tel, Adres E-mail) po zakończeniu aukcji osobom będącym kontrahentem w realizowanej transakcji. Serwis galeriaem.pl nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

 1. Konta

 1. Konto w portalu galeriaem.pl jest bezpłatne. Opłaty są pobierane jedynie w momencie używania płatnych funkcji serwisu zgodnie z cennikiem opłat.

 2. Użytkownik może posiadać jedno konto. W szczególnych przypadkach może za zgoda Administratora serwisu dopuszcza się utworzenie więcej niż jednego konta dla użytkownika (np. dwa profile firmy lub wiele oddziałów).

 3. Konta w Portalu galeriaem.pl są niezbywalne.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 5. Portal galeriaem.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta lub dostępu do wybranych usług świadczonych przez Portal galeriaem.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Portal galeriaem.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyska dostęp do Konta w możliwie najszybszym terminie.

 6. Portal galeriaem.pl jest upoważniony do zablokowania konta użytkownika w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub w przypadku utraty zaufania co do osoby Użytkownika. W przypadkach szczególnych Portal galeriaem.pl może zablokować konto w trybie natychmiastowym.

 7. Konta nieużywane przez co najmniej 6 miesięcy od ostatniego logowania mogą zostać zablokowane, a następnie usunięte. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie przekazana na adres mailowy, używany przez Użytkownika w Portalu galeriaem.pl .

 8. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim uregulowaniu powstałych należności w serwisie galeriaem.pl, zamknięciu wszystkich aukcji, w minimalnym i bezpiecznym terminie 2 miesięcy od dokonania ostatniego zakupu w serwisie lub od zakończenia ostatniej aukcji lub od daty rejestracji w przypadku braku poprzednich przesłanek. Wcześniejsze podania będą odrzucane.

 9. Każde nowe zarejestrowane konto podlega wstępnej weryfikacji przez Portal galeriaem.pl. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Administrator może również aktywować konto poprzez weryfikację wewnętrzną, bez podania powodu aktywacji.

 10. Wystawianie aukcji jest możliwe po wcześniejszym zweryfikowaniu danych osobistych Użytkownika.

 1. Aukcje

 1. Portal galeriaem.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Portal galeriaem.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 2. Poprzez wystawienie Towaru na Aukcji Sprzedawca zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży Towaru z Kupującym, który spełni warunki wygrania Aukcji.

 3. Kupujący zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z warunkami Sprzedawcy dotyczącymi danej Aukcji.

 4. Sprzedający powinien wybrać odpowiednią kategorię i subkategorię ze względu na rodzaj towaru oraz stworzyć czytelny opis wystawianego przedmiotu (który powinien być kompletny i nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent), wraz z określeniem warunków finansowych, warunków dostawy oraz innych niezbędnych informacji dotyczących danej aukcji, między innymi dokładnie określić kwotę do zapłaty przez Kupującego.

 5. Przedmioty wstawiane w nieswoich kategoriach będą usuwane aby najefektywniej usprawnić użytkownikom korzystanie z portalu oraz jego czytelność.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji które umieścił w opisie aukcji, jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości opisu towaru wystawianych na aukcji.

 7. Zawarcie transakcji w aukcji zobowiązuje do realizacji określonych świadczeń stron wobec siebie oraz zobowiązań i aktualnych opłat wobec Portalu galeriaem.pl

 8. Portal galeriaem.pl jest upoważniony do dokonania weryfikacji aukcji w każdej chwili pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

 9. Aukcja zakończona to aukcja w której upłynął ustalony czas lub w momencie anulowania jej przez Sprzedawcę lub w momencie użycia opcji „KUP TERAZ lub Tylko KUP TERAZ przez Kupującego.

 10. Anulowanie Aukcji przez Sprzedawcę może nastąpić gdy nie ma żadnych ofert kupna w danej aukcji, za wyjątkiem wystąpienia przyczyn całkowicie niezależnych od Sprzedawcy. Obowiązkiem Sprzedawcy jest wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 11. W przypadku braku zgody stron co do anulowania transakcji sprawę rozstrzygnięcia sporu można wnieść do właściwego Sądu.

 12. Kupujący nie ma żadnych praw do licytowanego Towaru w przypadku gdy jej konto zostaje usunięte lub zablokowane.

 13. Sprzedaż towarów nie może odbywać się poza wystawioną aukcją.

 14. Celem uniknięcia zaśmiecenia portalu jednakowymi aukcjami, dozwolone jest wstawienie maksymalnie 4 jednakowych aukcji przez Sprzedawcę pod warunkiem iż spełniają każdą kategorię w której się znajdą.

 15. Niedopuszczalnym jest sprzedaż pomiędzy kontami Powiązanymi należącymi do jednej osoby.

 16. Niedopuszczalne jest również symulowanie transakcji.

 17. Wszystkie licytowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i koszt transportu).

 18. Promocja aukcji o charakterze erotycznym jest zabroniona.

 1. Wygrana Aukcja

 1. Po wygranej aukcji obie strony powinny zrealizować zobowiązania wobec siebie. Sprzedający (sprzedać oraz dostarczyć Towar na wymienionych w opisie warunkach), Kupujący (zakupić wygraną na licytacji usługę lub przedmiot na opisanych na aukcji warunkach).

 2. Strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia aukcji.

 3. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w/w terminie można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna jedynie po obustronnym wyrażeniem takiej woli.

 4. W przypadku odmiennym sprawę transakcji można skierować na drogę postępowania sądowego.

 1. Komentarze

 1. Każda ze stron może wystawić komentarz po zrealizowanej transakcji.

 2. Komentarz jest opinią Użytkownika na temat konkretnej transakcji.

 3. Komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i naruszać dóbr osobistych ocenianego Użytkownika.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne komentarze.

 5. Komentarz może zostać usunięty przez portal galeriaem.pl jeśli narusza zasady dobrych obyczajów.


  8. Płatności

  Usługi świadczone przez Portal galeriaem.pl są odpłatne. Wszystkimi opłatami jak i pobieranymi prowizjami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat i prowizji za wszystkie poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa cennik stanowiący integralny załącznik do niniejszego regulaminu.

  1. Korzystanie z Portalu galeriaem.pl jest dla Kupującego darmowe.

  2. Niedozwolone jest obciążanie Kupującego przez Sprzedawcę kosztami aukcji.

  3. Portal galeriaem.pl pobiera opłaty za udostępnienie Sprzedawcy usług dodatkowych. Usługi dodatkowe są płatne według Tabeli opłat i prowizji. Portal galeriaem.pl nie zwraca pieniędzy w przypadku, gdy Towar nie został sprzedany, a Sprzedawca nabył usługi dodatkowe lub wystawił Towar.

  4. Tabela opłat serwisu jako integralna część regulaminu zawarta jest tutaj. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami Netto.

  5. Użytkownik ma wgląd do aktualnego stanu swojego salda, informacji o opłatach i zawartych transakcjach poprzez funkcje dostępne na Koncie użytkownika.

  6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wobec Portalu galeriaem.pl użytkownik zobowiązany jest do uregulowania odsetek za opóźnienie w wysokości umownej stanowiącej czterokrotność stopy lombardowej NBP w skali roku.

  1. Odpowiedzialność Portalu galeriaem.pl

  1. Portal Aukcyjny galeriaem.pl nie ponosi żadnych odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, wady techniczne, wady ukryte, wady prawne, wystawianych na aukcjach internetowych oraz sklepach internetowych przedmiotów, towarów oraz usług i ofert kupna.

  2. Pełną odpowiedzialność za Towary i oferty kupna wystawiane przez Sprzedawców na aukcjach w portalu galeriaem.pl ponoszą jego Użytkownicy.

  3. Portal galeriaem.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji niezgodnych z tym Regulaminem lub prawem.

  4. W przypadku usunięcia aukcji lub sklepu przez Aukcje, opłaty za wystawione przedmioty promowane oraz opłaty za opcje dodatkowe mogą być zwrócone użytkownikowi (właścicielowi aukcji lub sklepu). Decyzja w tym przedmiocie jest uzależniona od powodu zawieszenia aukcji lub konta.

  5. Portal galeriaem.pl może zawiadomić wszelkie organy ścigania w przypadku podejrzenia, iż oferowane towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa.

  6. galeriaem.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy techniczne spowodowane awarią systemu, serwerów lub innymi przeciwnościami losu niezależnymi od galeriaem.pl.

  7. Umowa zawarta między Użytkownikiem a Portalem galeriaem.pl oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu.

  8. Portal galeriaem.pl będzie dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszego regulaminu. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Częstochowie.

  1. INNE USŁUGI

    Dla Użytkowników mogą być przewidziane również inne usługi związane z aukcjami i samym portalem. Zakres oraz rodzaj innych usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług, prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać sformułowane w inny sposób niż określone w niniejszym Regulaminie. Jedynym warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.


  1. Polityka prywatności galeriaem.pl

    

  1. Podane oraz udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, Portal galeriaem.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

  2. galeriaem.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności galeriaem.pl zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. galeriaem.pl prowadzi stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

  3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem Nr księgi: xxxxxx Data zatw./aktual.: xxxx-xx-xx Nr zgł.: xxxxxxx/2016. Administratorem danych jest Galeria Biżubazaar Nowy Swiat 6/12 00-493 Warszawa

  4. Portal galeriaem.pl udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w regulaminie.

  5. Portal galeriaem.pl stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

  6. Portal galeriaem.pl wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu galeriaem.pl

  7. Portal galeriaem.pl zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla Portalu galeriaem.pl (spam, flood, abuse, trolling etc.).

  8. Portal galeriaem.pl uzyska zgodę Użytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.

  9. Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika Portal galeriaem.pl może przekazywać na adres e-mail Użytkownika materiały reklamowe osób trzecich.

  10. Użytkownicy wyrażają zgodę na ujawnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom w celu finalizacji transakcji.

  11. Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, Portal galeriaem.pl nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

  1. Postanowienia końcowe

  1. Uznanie prawomocnym wyrokiem sądu któregoś z postanowień niniejszego regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

  2. Portal galeriaem.pl może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy z Użytkownikiem, jeżeli przeniesienie takie nie spowoduje uszczerbku w prawach Użytkownika.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2018 roku.

  4. Portal galeriaem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.

  5. W przypadku, gdy portal galeriaem.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 4, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem, a Portalem galeriaem.pl. Po 30 dniach od odstąpienia od akceptacji Aukcje użytkownika zostaną automatycznie zakończone, a po 60 dniach jego konto usunięte tylko w przypadku braku roszczeń finansowych lub prawnych względem galeriaem.pl lub innych jego użytkowników. W przypadku takich roszczeń konto pozostanie zawieszone do czasu regulacji roszczeń lub spraw prawnych.
    

  Polityka cookies